Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Lestijokiseudun sukututkijat ry ja sen kotipaikka on Kannus ja toimialue Suomi.


Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia ja tallentaa suku- ja perinnetietoutta sekä yhdistää näitä harrastavia henkilöitä.

Yhdistys toimii pitämällä kokouksia ja muita samantapaisia tilaisuuksia ja järjestämällä neuvontatilaisuuksia, luentoja ja retkiä, sekä harjoittamalla julkaisu- ja kustannustoimintaa.
Yhdistys toimii yhteistyössä paikallisten laitosten (kirjastot, kansalaisopistot) ja yhdistysten kanssa,
joilla on vastaavia tavoitteita ja toimintaperiaatteita.


Yhdistykseen voivat liittyä kaikki johtokunnan hyväksymät henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita suku- ja perinnetietoudesta ja haluavat tietää niistä lisää ja mahdollisesti myös toimia tämän tietouden ja aineiston säilymisen ja säilyttämisen puolesta.


Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosijäseniä, ainais- tai kannatusjäseniä. Kunniajäsenekseen yhdistys
voi kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä jäseniä.

Vuosi- ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus erikseen kummallekin jäsenryhmälle määrätään vuosikokouksessa. Ainaisjäsenet suorittavat kertajäsenmaksun, mikä on vuosijäsenen vuotuinen jäsenmaksu kymmenkertaisena.

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt maksamatta kahden tai useamman vuoden jäsenmaksut.


Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu 6-12 jäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, joista puolet on erovuorossa joka vuosi.

Johtokunta on päätösvaltainen,  kun puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunta voi kokoontua myös virtuaalisesti, jos kaikki johtokunnan jäsenet  ovat asiasta yksimieliset. Tällöin johtokunta on edeltä käsin sopinut toimintamenetelmistä.


Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valitsee
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta voi asettaa työryhmiä erilaisia projekteja varten.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa jompikumpi puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.


Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava viimeistään tammikuun lopussa tilintarkastajille tarkastettaviksi. Tilintarkastus ja tilit on palautettava lausuntoineen viimeistään helmikuun lopussa johtokunnalle.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhti-, touko- tai kesäkuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään,
kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10)  yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai kaksi viikkoa aiemmin jossakin paikallislehdessä julkaistavalla ilmoituksella ja lisäksi yhdistyksen kotisivulla.

10§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2.Todetaan kokouksen laillisuus
3.Esitetään yhdistyksen vuosikertomus
4.Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
   vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle
5.Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
6.Hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkanutta vuotta varten
7.Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
8.Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan

11§
Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

12§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾  ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13§
Muissa asioissa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: